دعوت برای مشاوره فنی، طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های تاسیسات