دعوت برای پروژه‌های تحقیقاتی، تالیف کتب و کاتالوگ‌های تخصصی